ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ,

ӨҢДЕУ МЕН ҚОРҒАУ САЯСАТЫ


Астана, Қазақстан
1. Жалпы ережелер
Дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі - Саясат) Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының 25-бабы 2-тармағының 1-1)тармақшасына сәйкес дербес деректерді өңдеу мен қорғау кезіндегі заңнама талаптарын жүзеге асыру мақсатында әзірленді.

Саясат Artsofte.KZ Limited Жеке компаниясына тиесілі және ол әкімдейтін https://profitbase.global/ (бұдан әрі – Сайт) сайтындағы дербес деректерді жинау, өңдеу мен қорғау тәртібін анықтайды. Оператор адамның және азаматтың дербес деректерін өңдеген кездегі құқықтары мен бостандығын қорғауға тырысады және Оператор Сайтты пайдалану процесінде Пайдаланушы туралы ала алатын Пайдаланушының дербес деректерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды орнатады.

Саясат жалпыға қолжетімді құжат болып табылады және Сайтта жарияланады.

1.1. Оператор туралы ақпарат
1.1.1. Оператор өз қызметін келесі мекенжай бойынша жүзеге асырады:
Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Керей-Жәнібек хандар көшесі, 18-үй, 1-пәтер, пошталық индексі Z05K4F8.
1.1.2. Дербес деректердің өңдеуін ұйымдастыруына жауапты ретінде директор тағайындалды. Осы Саясат бойынша сұрақтар туындаған жағдайда, Пайдаланушы дербес деректердің өңдеуін ұйымдастыруына жауапты тұлғаға жүгіне алады. Ол үшін «Дербес деректерге сұрау салу» белгісі бар хатты support@profitbase.global электрондық поштасына немесе осы Саясаттың 1.1.1.-тармағында көрсетілген мекенжайына жіберу қажет.

1.2. Дербес деректерді өңдеу туралы ақпарат
1.2.1. Оператор дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді орындау үшін, Оператордың, Оператор қызметкерлерінің және үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру үшін заңды және әділ негізде өңдейді.
1.2.2. Оператор Пайдаланушы тікелей ұсынған дербес деректерді өңдейді.

1.3. Терминдер мен анықтамалар
Осы Саясатта келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1.3.1. «Оператор» - дербес деректердің өңдеуін ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсатын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын Artsofte.KZ Limited Жеке компания (қысқартылған атауы - Artsofte.KZ Limited; БСН: 220540900218).
1.3.2. support@profitbase.global «Сайты» - Операторға тиесілі сайт, сонымен бірге кез келген оның ішкі домендері.
1.3.3. «Дербес деректер» - электрондық және (немесе) өзге материалдық тасығыштарға жазылатын нақты немесе анықталатын Пайдаланушыға қатысты ақпарат.
1.3.4. «Дербес деректерді өңдеу» - дербес деректерді жинау, жинақтау, сақтау, өзгерту, қол жеткізу, толықтыру, пайдалану, тарату, иесіздендіру, бұғаттауға және жоюға бағытталған әрекеттер.
1.3.5. «Дербес деректердің құпиялылығы» - Оператордың немесе жеке деректерге қолжетімділігін алған басқа тұлғаның Пайдаланушының келісімінсіз немесе басқа заңды негізде оларды таратуға жол бермеу туралы міндетті талабы.
1.3.6. «Пайдаланушы» - Сайтқа қолжетімділікті және пайдалануды жүзеге асыратын, сондай-ақ Операторға өңдеу үшін Дербес деректерді ұсынатын тұлға.
1.3.7. «Cookies» - Пайдаланушының жеке қалауы бойынша Пайдаланушы интерфейсін баптауға арналған және веб-сервермен анықталатын және веб-клиент немесе веб-браузер веб-серверге HTTP-сұрауда тиесілі сайттың парағын ашуға талпыныс жасаған кезде жіберілетін Пайдаланушы Құрылғысында сақталатын түрлі сайттарды пайдалану кезінде Пайдаланушы құрылғыларының қатқыл дисктерінде жарияланатын деректердің шағын фрагменті (мәтіндік файлдары).
1.3.8. «IP-мекенжайы» - IP-ге негізделетін компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы.

1.4. Сайтты пайдалану ережелері туралы ақпарат 1.4.1. Пайдаланушының Сайтты пайдалануы және Операторға өзінің дербес деректерін ұсынуы осы Саясатпен және Пайдаланушы дербес деректерін өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетіндігін білдіреді. 1.4.2. Саясат талаптарымен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Сайтты пайдалануын тоқтатуға міндетті. 1.4.3. Оператор осы Саясатқа сәйкес кез келген құрылғыдан және Оператормен кез келген нысанда қарым-қатынас жасаған кезде Пайдаланушы Операторға Сайтпен жинау үшін ұсынатын дербес деректерді жинайды, пайдаланады және қорғайды. 1.4.4. Саясат Сайтқа және Сайтта жиналатын ақпаратқа ғана қолданылады. Оператор Сайтта қолжетімді сілтемелер бойынша Пайдаланушы өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және олар үшін жауапты болмайды. 1.4.5. Оператор Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің шынайылығын тексермейді. Сайтта дербес деректерді ұсына отырып, Пайдаланушы шынайы деректерді ұсынатындығына, ал егер мұндай деректер үшінші тұлғаларға тиесілі болса, мұндай деректерді беруге үшінші тұлғалардың тиесілі рұқсаты бер екендігіне кепілдік береді.


1.4.6. Пайдаланушылар Сайтта жарияланған дербес деректерді ашық қолжетімділікте мұндай деректерді Сайтта жариялау мақсаттарын (мысалы, тауарлар мен қызметтер туралы Әкімшілікке кеңес беру, Операторда бар бос орындар (вакансиялар) туралы Оператордың кадрлар бөлімінен кеңес алу және т.с.с.) қоспағанда пайдалануға құқылы емес. Пайдаланушыларға Сайтта орналастырылған дербес ақпаратты өзге мақсаттарда пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін екендігі ескертілді. Оператор үшінші тұлғалардың Дербес деректерін Сайтта тиісті тұлғалардың келісімімен ғана орналастырады.
1.4.7. Операторға Пайдаланушының кінәсінен қандай да бір шығын келтірілсе, Пайдаланушы оларды Операторға толық көлемде өтеуге міндеттенеді. 2. Негізгі ережелер 2.1. Саясат мәні 2.1.1. Саясат Пайдаланушы Сайтта тіркелген, Оператормен шарттарды жасасу немесе кері байланысқа сұрауды жіберу мақсатында, Оператордың ақпараттық жарияланымына (Оператордың жаңалықтары, Оператор іс-шараларының анонстары және т.с.с.) жазылу мақсатында берген дербес деректердің құпиялылығын қорғауды қамтамасыз ету мен жарияламау бойынша Оператордың міндеттемелерін орнатады. 2.1.2. Осы Саясат шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген, Пайдаланушы Сайттағы нысандарды толтыру арқылы ұсынатын дербес деректер мынадай ақпаратты қамтиды: 2.1.2.1. Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты (оның ішінде жеке және өзгерген жағдайда); 2.1.2.2. Пайдаланушының электрондық пошта мекенжайымен хабарласу; 2.1.2.3. Пайдаланушының телефон нөмірі. 2.1.3. Оператор статистикалық есептерді әзірлеу үшін cookiе» технологиясын пайдаланады. Пайдаланушы Сайтқа кірген кезде Оператор Пайдаланушы провайерінің домендік атауын және елін (мысалы, «aol.com») және бір парақшадан басқа парақшаға таңдалынған ауыстыруларды («ауыстыру ағынының белсенділігі» деп аталатын) анықтайды. Оператордың Сайтта алатын ақпараты Сайтты пайдалануды жеңілдету үшін пайдаланылуы мүмкін, басқалармен қатар: - Сайтты Пайдаланушылар үшін неғұрлым ыңғайлы тәсілмен ұйымдастыру; - егер Пайдаланушы осындай хабарламаларды алғысы келсе, арнайы ұсыныстарды тарату тізімдеріне және тақырыптарға жазылуға мүмкіндік беру.


«Cookie» Сайтта қажет болуы мүмкін ақпаратты қамтиды - Сайттағы статистикалық ақпаратты қарау және жинау параметрлерінің баптауларын сақтау үшін, яғни Пайдаланушы қандай беттерге кірді, нені жүктеді, интернет-провайдердің домендік атауы және келушінің елі, сондай-ақ Сайтқа және одан тыс бөгде сайтардың мекенжайлары туралы мәліметтерді жинауға арналған. Алайда бұл ақпараттың барлығы Пайдаланушымен тұлға ретінде ешқандай да байланысты емес. «Cookie» Пайдаланушының электрондық пошта мекенжайын немесе Пайдаланушының қандай да бір жеке ақпаратын жазбайды.
Бұған қоса Оператор келушілердің санын есептеу мен Сайттың техникалық мүмкіндіктерін бағалау үшін веб-сервердің стандартты логтарын пайдаланады. Оператор мұндай ақпаратты Сайтқа кірген адамдардың санын анықтау және парақшаларды пайдаланушыларға мейлінше ыңғайлы тәсілмен ұйымдастыру, Сайттың пайдаланылатын браузерлеріне сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Сайт парақшаларының мазмұнын мүмкіндігінше пайдаланушылар үшін барынша пайдалы ету. Оператор Сайттың жеке келушілерін емес, Сайт бойынша пайдаланушылардың ауысулары туралы ақпаратты тіркейді, сол себептен Пайдаланушы туралы нақты ақпарат сақталмайды немесе Оператормен Пайдаланушының келісімінсіз қолданылмайды.
Материалды cookie файлдарынсыз қарау үшін Пайдаланушы өзінің браузерін cookie файлдарын қабылдамайтындай немесе оларды жіберу туралы Пайдаланушыға хабарлайтындай (тәсілдері түрлі, сол себептен Пайдаланушыға қажетті ақпаратты «Көмек» тарауында көрсетуге кеңес береміз) қажетті етіп баптай алады. Пайдаланушы қолданатын браузердің тарауы және cookie файлдарының көмегімен Пайдаланушы құрылғысын қалай баптауға болатындығын білу).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Сookie» технологиясын өшіру Сайттың бөліктеріне қол жеткізудің мүмкін болмауына әкелуі мүмкін.
Саясаттың осы тармағының шеңберінде Оператор жинайтын деректер иесізденген болып табылады.
1.1.4. Оператор Пайдаланушылардың IP-мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Осы ақпарат Пайдаланушылармен Сайтты пайдалану мүмкіндігін шектейтін техникалық проблемаларды анықтау мен шешу үшін пайдаланылады.
1.1.5. Оператор осы Саясатқа сәйкес қолжетімділігі шектеулі Дербес деректерді өңдемейді.

2.2. Дербес деректерді өңдеу қағидаттары.
Оператор дербес деректерді келесі қағидаттардың негізінде өңдейді:
1) адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау;
2) заңдылық;
3) қолжетімділігі шектеулі дербес деректердің құпиялылығы;
4) субъектілер, меншік иелері мен операторлары құқықтарының теңдігі;
5) жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2.3. Дербес деректерді өңдеу шарттары.
Оператор келесі шарттардың кемінде біреуі болған жағдайда, дербес деректерді өңдейді:
2.3.1. Дербес деректерді өңдеу Пайдаланушының өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады;
2.3.2. Дербес деректерді өңдеу операторға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді іске асыру және орындау мақсаттарына қол жеткізу үшін қажет;
2.3.3. Дербес деректерді өңдеу Пайдаланушы тарабы болып табылатын, Пайдаланушының бастамасы бойынша жасалған шартты орындау үшін қажет;
2.3.4. Өңдеу Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарды жүзеге асыру мақсатында жүзеге асырылады;
2.3.5. Өңдеу егер Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің келісімі болмаса, адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында жүзеге асырылады;
2.3.6. Өңдеу Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес дербес деректерді жариялау мақсатында жүзеге асырылады;
2.3.7. Өңдеу адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарын ескере отырып, ғылыми, әдеби немесе өзге шығармашылық қызмет мақсатында жүзеге асырылады;
2.3.8. Өңдеу субъектінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді беру жөніндегі өз міндеттемелерін орындамауына байланысты жүзеге асырылады;
2.3.9. Дербес деректерді өңдеу Оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру немесе егер ол Пайдаланушының құқықтары мен еркіндігін бұзбаса, әлеуметтік маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.
2.3.10. Өңдеу Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, іскерлік серіктестер тізілімін қалыптастыру үшін олардың кәсіпкерлік қызметімен тікелей байланысты шаруашылықты жүргізу субъектілерінің дербес деректерін пайдалану мақсатында жүзеге асырылады.

2.4. Дербес деректерді жинау мақсаттары

Оператор Пайдаланушының дербес деректерін келесі мақсаттарда жинап, өңдей алады:
2.4.1. Келісімді жасасу үшін Пайдаланушыны дараландыру.
2.4.2. Пайдаланушыға Сайттың дербестендірілген ресурстарына қолжетімділік мүмкіндігін ұсыну.
2.4.3. Пайдаланушымен кері байланыс орнату, оның ішінде Сайтты пайдалану, Пайдаланушы мен Оператор арасында жасалған шарттарды орындау, Пайдаланушының сұраулары мен өтінімдерін өңдеу сұрақтары бойынша кеңес беру, өтінімдерді жіберу.
2.4.4. Пайдаланушыға Сайтты пайдаланумен байланысты проблемалар туындаған кезде тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсетуді ұсыну.
2.4.5. Пайдаланушыға Оператор өнімдерін жаңартулары (оның ішінде бағдарламалық жасақтама), арнайы ұсыныстар, бағалары туралы ақпаратты, бағалар туралы ақпаратты, жаңалық таратылымды және Оператордың атынан немесе Оператор серіктестері атынан өзге ақпаратты ұсыну.
2.4.6. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық, ақпараттық таратылым.
2.4.7. Статистикалық есептерді, келушілер санын есептеу және Сайттың техникалық мүмкіндіктерін бағалау үшін веб-сервердің стандартты журналдарын әзірлеу үшін cookie технологиясын пайдалану.
2.4.8. Пайдаланушыға өнімдер, жаңартулар және қызметтерді (жұмыстарды) алу мақсатында Оператор әріптестері сайттарына немесе сервистеріне қолжетімділігін ұсыну.
2.4.9. Пайдаланушы келісімімен қарастырылған жағдайларда, Оператор жалпыға ортақ дереккөздерде, оның ішінде Сайтта Пайдаланушының дербес деректерін таратуға құқылы. Атап айтқанда, Пайдаланушының пікірлерін, сұхбаттарын Оператор клиенттерінің тізімдеріне және басқа да жағдайларда орналастыруға болады.

2.5. Дербес деректерді өңдеу тәсілдері мен шарттары
2.5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу Пайдаланушының тікелей рұқсатын кері қайтарып алу сәтіне дейін, бірақ кез келген жағдайда Дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізгенге дейін жүзеге асырылады.
2.5.2. Оператор Дербес деректермен келесі әрекеттерді жүзеге асырады: Дербес деректерді жинау, жинақтау, сақтау, өзгерту, қол жеткізу, толықтыру, пайдалану, тарату, иесіздендіру, бұғаттау және жою. Оператор Дербес деректерді кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе пайдаланбастан дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде өңдеуін жүзеге асырады.
2.5.3. Пайдаланушы Оператор дербес деректерді үшінші тұлғаларға дербес деректерді өңдеуге келісімде көрсетілген мақсаттарда, оның ішінде Оператордың тапсырмасы бойынша Сайтта алынған дербес деректерді үшінші тұлғалармен өңдеген жағдайда беруге құқылы.
2.5.4. Пайдаланушының дербес ақпараты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіпте ғана Қазақстан Республикасы мемлекеттік үкіметінің уәкілетті органдарына жариялануы мүмкін.
2.5.5. Оператор Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізу, жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, таратудан, сонымен бірге үшінші тұлғалардың өзге заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды қабылдайды.
2.5.6. Пайдаланушылардың келісімімен белгіленген жағдайларда Оператор Пайдаланушылардың дербес деректерін үшінші тұлғаларға бере алады.
2.5.7. Дербес деректерді трансшекаралық өңдеу Саясаттың талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін.

2.6. Дербес деректердің құпиялылығы
2.6.1. Оператор Пайдаланушыдан алған ақпаратты осы Саясаттың 2.4-тармағында көрсетілген мақсаттарда ғана пайдаланады.
2.6.2. Оператор құпия ақпаратты құпия түрде сақтауға, Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жарияламауға, сонымен бірге Саясатта және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушымен берілген дербес деректерін сатпау, айырбастамау, жарияламауға және өзге де ықтимал тәсілдермен жария етпеуге міндеттенеді.
2.6.3. Оператор дербес деректерді ағымдағы іскерлік айналымда қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпте Пайдаланушылар деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық іс-шараларын қолдануға міндеттенеді.
2.6.4. Оператор егер дербес деректер қате болса, тексеру кезеңінде Пайдаланушылардың құқықтарын қорғау бойынша уәкілетті органның немесе Пайдаланушының, оның заңды өкілінің жүгінуі немесе сұрау салуы сәтінен бастап Пайдаланушыға тиесілі дербес деректерді бұғаттауға міндеттенеді.

3. Пайдаланушының негізгі құқықтары мен міндеттері
3.1. Пайдаланушы өзінің дербес деректерін ұсыну туралы шешімді қабылдай отырып, еркін, өзінің қалауы мен өз мүддесіне сәйкес әрекет ете отырып, Операторға ұсынылған дербес деректерді өңдеуге өз келісімін сөзсіз береді. Дербес деректерді өңдеуге келісім Пайдаланушымен немесе оның өкілімен Сайтта жазбаша нысанда (қолжазба,сондай-ақ электрондық нысанда да - тіркеу нысанына (-дарына) дербес деректерді енгізу немесе дербес деректерді жіберу арқылы берілуі мүмкін. Деректер support@profitbase.global корпоративтік поштасына немесе Сайттағы жеке кабинетте Пайдаланушыны тіркеу арқылы және т.с.с. @profitbase.global доменнен тұратын электрондық поштаның басқа мекенжайларына жіберіледі.
3.2. Пайдаланушы құқылы:
3.2.1. егер мұндай құқық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектелмесе, Оператордан дербес деректерді өңдеуге қатысты ақпарат алуға;
3.2.2. тиісті құжаттармен расталған негіздер болған кезде Оператордан өзінің дербес деректерін өзгертуді және толықтыруды талап етуге;
3.2.3. Оператордан, сондай-ақ үшінші тұлғалардан, егер оларға дербес деректерді жинау және өңдеу шарттарының бұзылғаны туралы белгілі болған жағдайда, олардың дербес деректерін бұғаттауды талап етуге;
3.2.4. Оператордан, сондай-ақ үшінші тұлғалардан Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жиналған және өңделген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өзге де жағдайларда өздерінің дербес деректерін жоюды талап етуге;
3.3. Пайдаланушы Операторға бұрын берілген дербес деректерді өңдеуіне келісімін кері қайтаруға құқылы. Ол үшін Оператордың support@profitbase.global электрондық поштасына немесе Қазақстан, Астана қ., Есіл ауданы, Керей-Жәнібек хандар көшесі, 18-үй, 1-пәтер, пошталық индексі Z05K4F8 мекенжайы бойынша жазбаша сұрауды жіберу қажет.
3.4. Пайдаланушы немесе оның заңды өкілі дербес деректерді жинауға, өңдеуге өз келісімін Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайларда не Оператор алдында орындалмаған міндеттемелер болған кезде кері қайтарып алуға құқылы емес.
3.5. Пайдаланушы осы Саясаттың Оператор енгізген өзгерістерін қадағалауға міндеттенеді, Саясатпен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сайтты пайдалануды кез келген тәсілмен тоқтатуға міндетті.

4. Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
4.1. Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы федералдық заңнама талаптарын қамтамасыз етуге қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
4.2. Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің алдын алу үшін Оператор келесі ұйымдастырушылық және техникалық іс-шараларды қолданады:
- дербес деректерді өңдеуін ұйымдастыруға жауапты лауазымды тұлғаларды тағайындау;
- дербес деректерге қол жеткізу мүмкіндігі бар тұлғалар санын шектеу;
- Оператордың дербес деректерді қорғау және өңдеу жөніндегі ішкі нормативтік құжаттарын басып шығару, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтың алдын алу және анықтауға, сондай-ақ олардың салдарларын жоюға бағытталған рәсімдерді белгілеу;
- дербес деректердің өңдеуін ұйымдастыруға жауапты адамдарды Оператордың дербес деректерді өңдеу саласындағы федералдық заңнамасының және ішкі нормативтік құжаттарының талаптарымен таныстыруға;
- ақпарат тасығыштарды есепке алу, сақтау және жүгінуді ұйымдастыру;
- пайдаланушылардың ақпараттық ресурстарға және ақпаратты өңдеудің бағдарламалық-техникалық құралдарына қолжетімділігін шектеу;
- дербес деректердің ақпараттық жүйелерінің пайдаланушылар әрекеттерін тіркеу мен есепке алу;
- дербес деректерді қорғау жүйесін қалпына келтіру құралдарын және антивирустық құралдарды пайдалану;
- Оператордың аумағында дербес деректерді өңдеу үй-жайларына шектеулі қол жеткізуді ұйымдастыру.

5. Дауларды шешу
5.1. Сайт Пайдаланушысы мен Оператор арасындағы қарым-қатынастардан туындайтын кез келген даулар бойынша сотқа қуыным талабымен жүгінгенге дейін қуыным талапты (дауды ерікті реттеу туралы жазбаша ұсынысты) беру міндетті талап болып табылады.
5.2. Наразылықты алушы наразылықтың өтініш берушісіне оны алғаннан кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде наразылықты қарастыру нәтижелері туралы жазбаша хабарлауға міндеттенеді.
5.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.
5.4. Осы Саясатқа және Пайдаланушы мен Оператор арасындағы қарым-қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

6. Қосымша шарттар
6.1. Осы Саясатпен реттелмеген дербес деректерді өңдеумен байланысты барлық сұрақтар дербес деректер саласындағы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
6.2. Оператор осы Саясатқа өзгерістерді кез келген уақытта Пайдаланушыға хабарлама жіберместен, сонымен бірге Пайдаланушымен өзгерістерді келісусіз енгізуге құқылы.
6.3. Егер осы Саясаттың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, осы Саясаттың жаңа редакциясы Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
6.3.1. Пайдаланушы ұсыныстар немесе сұрақтар, сұрауларды (оның ішінде нұсқаулық, кері қайтару, дербес деректерді жою туралы сұрақтарды) support@profitbase.global электрондық поштасына немесе Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Керей-Жәнібек хандар көшесі, 18-үй, 1, 1 тұрғын емес ғимараты, пошталық индексі Z05K4F8 мекенжайына жібере алады.

6.4. Осы Саясат en.profitbase.global/processing-policy мекенжайы бойынша Интернетте қолжетімді.


Қазақстан Республикасы, Астана қ.
Интернет желісінде жариялау мен осы редакцияның күшіне ену күні:
2023 жылғы «20» шілде